حقوق

این سایت دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت معدن و تجارت بوده 

و همچنین دارای درگاه پرداخت انلاین و مظمن بوده